Rapport 36: Miljöövervakning i Vättern. Förslag till program och undersökningstyper

Vätternlänen har under budgetåren 93/94 och 94/95 erhållit medel för olika miljöövervakningsprojekt i Vättern. Dessa projekt har främst rört programskrivning och anpassning av undersökningstyper till förhållandena i Vättern.
Framsida

Länsstyrelsen i Jönköpings län fungerar som samordnings län. Upphandling samt redovisning av projekten utförs av Vätternvårdsförbundet.  I samtliga projekt förutom ”Spridningsmodell för kemikalier i Vättern” ingår en skriftlig rapport som en del av upprättade kontrakt. De olika programförslagen publiceras i denna rapport.