Rapport 39: Metaller i Vättern. Tillförsel och källfördelning 1993-95

I en rapport från Vätternvårdsförbundet (nr 32) sammanställdes är 1993 den dåvarande kunskapen om tillförseln av metaller till Vättern från olika källor'. Vidare behandlades tillståndet i sjön vad gäller metallförekomsten i olika media, samt diskuterades på basis härav möjliga konsekvenser för sjöns ekosystem. I rapporten pekades på ett antal kunskapsluckor som borde fyllas, för att därmed bättre kunna värdera betydelsen och behovet av olika utsläppsbegränsande åtgärder, samt öka möjligheten att förutsäga utvecklingen i sjön.
Framsida

 Nya specifika uppgifter för Vättern utgör vattenkemiska mätningar i tillflödena och utflödet under 1993-95, nederbördskemiska mätningar på Visingsö under samma period, beräkningar av det norrifrån kommande utflödet via Hammarsundet, samt senare års mätningar av metallutsläpp frän olika punktkällor runt sjön. Nya allmänna uppgifter som kan tillämpas för Vättern är framför allt uppdaterade schablonvärden för tungmetaller i dagvatten.