Rapport 40: Vattenkvaliteten i Vättern och dess tillflöden 1971-94

Kontinuerliga limnologiska studier inleddes i Vättern 1970 i samband med att en vattenvårdplan för sjön antogs. I denna lades grunden till kraftfulla åtgärder för att minska tillförseln av fosfor, metaller och organisk substans. Fosforreduktionen fullföljdes fram till 1974 med kemisk fällning i kommunala avloppsreningsverk. Samtidigt reducerades dessutom den organiska belastningen med 90%. Från 1976 minskades också de industriella metallutsläppen till Vätterns norra fjärdar.
Framsida

För beräkning av materialtransporten till sjön har 22 tillflöden varit föremål för provtagningar och kemisk analys varje eller varannan månad.