Rapport 49: Konsekvensklassificering för Vättern

Rapporten är en redovisning av delprojekt ytvatten, inom ramen för "Åtgärdsplan Vättern Öst 1997". Delprojektet har kallats "Vattenskyddsprojektet". Syftet med projektet har varit att uppgradera den preliminära konsekvensanalys för Vättern och dess tillrinnande vattendrag vid olyckor med farligt gods som genomfördes under 1995 (1). I den nya analysen har framför allt underlaget för bedömning av vattendragens värden förbättrats. Dessutom har projektet haft till syfte att ta fram en prioriteringslista för skyddsåtgärder vid 23 vägsträckor i Vägverkets region sydost.
Framsida

Som underlag för konsekvensanalysen har Vägverkets rapport ”Yt- och grund vattenskydd” använts (2). För riskanalysen som ligger till grund för prioriteringslistorna har ett delvis nytt bedömningssystem skapats, for att komplettera konsekvensanalysen. Två prioriteringslistor har tagits fram för de 23 objekten i Vägverkets region sydost, där den ena tar hänsyn till risker både för själva vattendragen och för Vättern (tabell 1). Den andra prioriteringslistan bygger på riskerna för Vättern utan hänsyn till konsekvenser för de tillrinnande vattendragen (tabell 2).