Rapport 51: Undersökning av mellanårsvariationer hos meiofanuna i Vättern

För att kunna bedöma ett faunasamhälles potential för miljöövervakning bör man dels känna till samhällets naturliga variation i tid och rum, dels känna förekomsten av föroreningskänsliga och/eller föroreningståliga arter eller grupper. I denna undersökning har meiofaunan i Vät tern studerats under treårigt syfte att utvärdera meiofaunas potential som parameter vid miljöövervakning av Vättern.
Framsida

Den stora fördelen med en utökning av det befintliga programmet med ett miljöövervaknings­ program med meiofauna är det stora tillskottet av bottenlevande taxa som följs upp. I föreliggande pilotstudie av meiofaunan i Vättern noterades totalt 13 högre taxa, varav 8 inte ingår i makrofaunan. I materialet från 1994 undersöktes också sammansättningen av nematoderna på de fyramonitoringstationerna(Widbom & Pettersson, 1995). Härvid noterades totalt minst 18 olika släkten, fördelade på 16 familjer. Av dessa är flera goda indikatorer på en ”ren ”och opåverkad miljö med låg eutrofieringsgrad. Även de i meiofaunan ingående kräftdjursgrupperna utgör goda miljöindikatorer, även om de bara bestäms till högre taxa.