Rapport 57: Årsskrift 1999

Dagens kvävehalter i Vättern kring 800 μg/l är nästan dubbelt så höga som miljömålet på 450 μg/l. Kvävehalterna visar inte heller någon tendens till att minska utan har snarare ökat kraftigt de senaste två åren. Orsaken till de successivt ökande kvävehalterna sedan mätprogrammet startade 1971 är en kombination av ökad kvävedeposition samt minskad fosfortillförsel och därmed minskade förluster via sedimentation och denitrifikation.
Framsida

Från och med 1996 infördes provtagning av växtplankton redan i april då kiselalger förväntas ha en utvecklingstopp. Någon vårtopp i april har dock ännu inte kunnat påvisas utan liksom tidigare år uppmättes de högsta växtplanktonvolymerna under sommarmånaderna. Både djurplankton och djupbottenfaunan i Vättern kännetecknas av stabil artsammansättning. Mellanårsvariationen i biomassa är dock betydande för djupbottenfaunan p.g.a. varierande födotillgång (främst kiselalger).