Rapport 65: Vägtrafikens påverkan på Vättern

Vättern är en av Sveriges unikaste sjöar av betydande nationellt och internationellt intresse utpekad i Miljöbalken. Vättern har mycket höga naturvärden och är av riksintresse för såväl naturvärden, yrkesfisket, militär verksamhet turism och rörligt friluftsliv. Vätterns näringsfattiga vatten är även 250 000 – 300 000 personer.
Framsida

För tungmetallerna är bidraget från trafiken relativt stort för krom och nickel jämfört med totaltillförseln från andra källor. Bidraget från vägtrafiken av dessa två tungmetaller beräknas vara runt 70 % av den totala tillförseln.