Rapport 66: Industripåverkan på fisk i Vättern

Utredningen har visat att halten av olika metaller i Munksjöns vatten (mätt i utloppet från sjön) i några fall är lite högre, i andra fall lite lägre än i sjöns huvudinlopp, Tabergsån. Generellt sett är metallhalterna i vatten relativt låga och inom ramen för vad man finner i opåverkade vatten i södra Sverige.
Framsida

Ett försök till metallbalans för Munksjön på basis av senare års mätningar indikerar att Tabergsån svarar för nästan hälften av det totala tillskottet till sjön av metallerna bly, kadmium och kvicksilver