Rapport 73: Miljögifter i fisk 2001/2002

Vätternvårdsförbundet och Vänerns vattenvårdsförbund har genomfört en undersökning av miljögifter i fisk som omfattar 38 kemiska ämnen och ämnesgrupper samt ”dioxiner” (PCDD/PCDF) och PCB (polyklorerade bifenyler). I undersökningen ingår dels ämnen från den normala livsmedelskontrollen, dels de ämnen som anges i EUs vattendirektiv. Analyserna av ”EU-ämnena” har genomförts med stöd från Naturvårdsverket som är delfinansiär av projektet. De fiskarter som har undersökts är lax (Vänern), öring, röding (Vättern) och lake. Undersökningen ger därmed en relativt heltäckande bild av föroreningssituationen vad gäller fisk i Sveriges två största insjöar.
Framsida

Långlivade klorerade miljögifter fortsätter alltså att vara ett bekymmer, men när de gäller bekämpningsmedel så är det inte längre ett nationellt problem. Den statistiska utvärderingen av föroreningsmönstret tyder på att både klorerade bekämpningsmedelsrester och PCB kan härröra från långväga transport eller från någon typ av ”depåer” (ifrån tidigare utsläpp och användning). Däremot samvarierar PCDD, PCDF och hexaklorbensen inbördes, men endast i begränsad utsträckning med de övriga miljöföroreningarna. Då alla tre substansgrupperna kan bildas i högtemperaturprocesser så är det inte en orimlig hypotes att dessa föroreningar främst har sitt ursprung i närområdet.