I projektet ”Biotopkartering Vätterbäckar”, som leds av länsstyrelsen i Jönköpings län, ingår att beräkna Vätterbäckarnas öringproduktion. Tidigare studier av öring indikerar att populationstätheten i rinnande vatten hos havsvandrande bestånd minskar med avstånd till havet, vilket tolkas som resultat av en migrationskostnad.

https://vattern.org/wp-content/uploads/Rapport76_Vatternoring.pdf