Rapport 77:  Vägtrafikrelaterade föroreningars spridning till Vättern och dess tillflöden

Syftet med examensarbetet var att undersöka vägtrafikrelaterade föroreningars spridning till Vättern och dess tillflöden med analyser i två Vätterbäckar utmed E4: an mellan Huskvarna och Ödeshög.
Framsida

Resultatet för salterna (klor och natrium) visar på höga halter nedströms i bäckarna. En stor del av vägsaltet som sprids på vägarna för halkbekämpning under vinterhalvåret ser ut att hamna i Vätterbäckarna för att sedan transporteras ut i Vättern. De studier som har gjorts på PAH: er visar på värden under detektionsgränsen och därför krävs mer ingående analyser för att få mer information om dessa. Metallerna är svåra att följa men det finns tendenser som visar på att högre halter av vissa ämnen kan gå ut i Vättern, exempelvis bly och krom.