Rapport 80: Gruvvattenrening med hjälp av anrikningssand

Syftet med det här arbetet är att studera anrikningssandens förmåga att fastlägga tungmetaller samt att klargöra faktorer som har betydelse för fastläggningen. Resultaten kan användas för att optimera vattenreningen vid Zinkgruvan men också som underlag för andra företag och gruvor som är intresserade av att använda en liknande reningsmetod.
Framsida

Metaller utgör en grund för dagens moderna samhälle. De kan dock orsaka allvarliga miljöproblem om de uppträder i allt för höga halter. Av Sveriges totala utsläpp av zink, bly, koppar och kadmium till vatten, svarar gruvindustrin för mer än 60% (SCB, 2000). Den övervägande delen härstammar från metalläckage från äldre gruvavfallsupplag. Från gruvor som är i produktion sker metallutsläppen främst via processavloppsvattnet och gruvvattnet