Rapport 82: Rödingens lekplatser och överlevnad vid återutsättning av fisk

Vid fiske i Vättern återutsätts ett stort antal fiskar som ligger under gällande minimimått. Återutsättning gäller framför allt arterna, röding, öring och lax som fiskas intensivt av både fritids- och yrkesfiskare. För att kunna reglera fisket långsiktigt, behövs kunskap om hur stor andel av den återutsatta fisken som överlever samt hur fisken bör hanteras så att överlevnaden kan öka.
Framsida

För att minimera dödligheten efter återutsättning måste stor varsamhet tas vid hantering av fisken. Det är viktigt att fisken ej utsätts för luftexponering, fisken bör därför avkrokas i vattnet med hjälp av en tång eller peang. Vid trolling med djuprigg bör mindre fisk som ska återutsättas tas in relativt långsamt för att undvika snabba tryckskillnader. För att minska skador på känsliga partier som gälar, gom, svalg eller ögon rekommenderas att endast en krok per bete används, vilket också gör avkrokningen lättare. För att vidare kunna utröna den dödlighet som sker vid återutsättning i Vättern rekommenderas att studier utförs med olika fångstmetoder.