Rapport 86: Undervattensvegetation i Vättern

Undersökningen föreslår Vättern som representativ för naturtyperna 3130 samt 3140, där Vadstenaviken, Norrviken (vid Stora Forsa) samt Sidöns insida (Kråksviken, Karlsborg) bedöms vara lokaler med gynnsam bevarande status.
Framsida

Vättern är på förslag från dess Länsstyrelser att Natura 2000-klassas som naturtyp 3130 (Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade ställen). Dessutom finns det utbredda kransalgsbälten i Vättern som lokalt skulle kunna motivera en klassning som naturtyp 3140 (Kalkrika mesotrofa vatten med bentiskakransalger).