Rapport 88: Avstämning av Vattenvårdsplanerna Vättern 90 och Vättern 96

Sedan Vätternvårdsförbundet bildades 1957 har det tagits fram fyra olika vattenvårdsplaner för Vättern. Den första till kom 1970, vilken sedermera reviderades 1977. Under 1989 gjordes en omorganisation av det som då hette Kommittén för Vätterns Vattenvård till dagens form Vätternvårdsförbundet. 1990 gjordes en fördjupad vattenvårdsplan vilken i sin tur utvärderades.
Framsida

Huvuddelen av aktiviteterna per åtgärdsområde har berörts i mer eller mindre grad. Åtgärderna har lett till förbättrade förhållande i Vättern samt till ökade kunskaper.