Rapport 88: Avstämning av vattenvårdsplanerna Vättern 90 och Vättern 96

Sedan Vätternvårdsförbundet bildades 1957 har det tagits fram fyra olika vattenvårdsplaner för Vättern. Den första till kom 1970, vilken sedermera reviderades 1977. Under 1989 gjordes en omorganisation av det som då hette Kommittén för Vätterns Vattenvård till dagens form Vätternvårdsförbundet. 1990 gjordes en fördjupad vattenvårdsplan vilken i sin tur utvärderades 1996 dock utan att några nya mål utverkades. Föreliggande utvärdering baseras på både 1990 och 1996 års vattenvårdsplaner. För att beskriva Vätterns miljötillstånd redovisas även en beskrivning av omvärldsfaktorer t ex klimat, berggrund, befolkning. Avsikten är att föreliggande avstämning skall kunna ligga till grund för utverkandet av nya miljömål vilka redovisas i en kommande rapport.
Framsida

Av de 26 miljömålen så uppvisar hela 18 stycken (70 %) en trend som går åt rätt håll samt ytterligare 7 stycken (27 %) kan komma att gå att vända åt rätt håll. Endast ett (1) miljömål (4%) bedöms ha en icke-önskvärd utveckling. Det miljömål som bedöms ha en icke-önskvärd utveckling gäller att Vättern skall vara ett naturligt ekosystem i framtiden vilket är oroande och bör prioriteras högt i framtida vård av Vättern.