Rapport 91: Vattenvårdsplan för Vättern 2006-2012

Vätternvårdsförbundet har sedan mitten av 1950-talet tagit fram fyra vattenvårdsplaner. Vattenvårdsplanerna har legat som grund för gemensamma ansträngningar som utförts runt sjön i syfte att förbättra miljötillståndet i Vättern. Föreliggande rapport är den femte vattenvårdsplanen och utgörs egentligen av två delar: en rapport innehållande bakgrundstexter om Vättern och avstämning av tidigare uppsatta miljömål.
Framsida av rapporten

Vattenvårdsplanen har tagits fram i bred samverkan med såväl myndigheter som verksamhetsutövare och allmänhet. Ett förslag till vattenvårdsplanen har remitterats brett till olika tänkbara berörda och planen fastlades på årsstämman den 11 maj 2006.