Rapport 95: Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av länsstyrelserna runt Vättern tagit fram föreliggande förslag till gemensam bevarandeplan för Vättern. Enligt 17 § förordningen om Områdesskydd1 ska länsstyrelserna ansvara för framtagande och uppföljning av de mål som gäller för de utpekade skälen för Natura 2000.
Framsida av rapporten

Bevarandestatusen för naturtyperna saknar tillfredsställande underlag för att bedöma statusen
och trenderna. Undersökningarna är fortfarande i behov av grundläggande faktainsamling s k
basinventering.