Rapport 97: Vätternharren

Under senare år har länsstyrelserna runt Vättern fått in rapporter från samtliga kategorier avfiskande som tyder på att harrbeståndet i Vättern har minskat. Mot bakgrund av detta inleddes arbetet med att undersöka tillståndet och ta fram förslag på övervakningsmetoder för Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd.
Framsida

Denna rapport är en sammanställning av befintligt material om Vätterharren, analyser av de fångstdata som sportfiskaren Mikael Hedin insamlat sedan 1982, samt en utvärdering av den enkätundersökning och de intervjuer som genomfördes bland yrkes-, fritids- och sportfiskare runt Vättern sommaren 2008.