Rapport46: Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde

På uppdrag av Vätternvårdsförbundet har institutionen för miljöanalys (SLU) utfört en studie över kväve- och fosfortransporten i Vätterns tillrinningsområden. Bearbetningen av materialet har skett med hjälp av en modell om inbegriper markläckage, källfördelning och retention av kväve och fosfor.
Framsida

Transportvariationerna mellan olika år styrs i stor utsträckning av vattenföringen. År med stor årsmedelvattenföring ger stora arealförluster. Det starka sambandet mellan vattenföring och transport år naturligt och beror på att vattenförings­ variationen är större än variationen i halter.