Nationell genetisk analys av flodnejonöga

Flodnejonögon tillhör den ålderdomliga djurgruppen rundmunnarna och räknas därmed inte till benfiskarna utan till en grupp vattenlevande primitiva ryggradsdjur. Flodnejonögons ryggsträng och andra hårdare strukturer består av brosk, och de saknar pariga fenor, fjäll och simblåsa. I Sverige förekommer flodnejonögon utmed hela kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern. Ett aktivt åtgärdsarbete i Vättern tillflöden genom exempelvis åtgärdandet av definitiva vandringshinder har lett till positiva miljöeffekter då för arten fått tillgång till historiska lek- och uppväxtområden.

Flodnejonögon som lever i Vättern spenderar 3 till 5 år i dess tillflöden som filtrerande larv, för att sedan genomgå en metamorfos (förändring i kroppsform) och därmed bli en frisimmande predator i sjön. De spenderar sedan ett eller flera år i sjön, där de livnär sig på maskar, kräftdjur, insekter och rom eller som parasit på andra fiskar. De har en sugskiva med horntänder istället för en vanlig mun som de då använder för att suga sig fast på fisken. Som vuxna individer går de igenom ytterligare en metamorfos innan de vandrar upp i Vätterns tillflöden för att leka. Leken äger rum i april till juni och flodnejonögonen kan vandra upp i vattendragen dels under hösten för att övervintra i vattendraget i väntan på leken, dels under våren strax innan lekperioden.

För att få en bättre bild över hur de olika bestånden av flodnejonöga skiljer sig genetiskt pågår nu en insamling av genetisk material från olika populationer i Sverige. Insamlingen, som sker inom ramen för det åtgärdsprogram som finns för arten, genomförs i Vättern av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland i samverkan med SLU. Insamling av genetiskt material sker genom att en liten bit av fenan klipps som sedan kan analyseras på laboratorium. Alla provtagna individer sätts därefter ut levande i vattendraget. För projektets genomförande finns särskild dispens samt särskilda tillstånd för att genomföra djurförsök.

Utförare: Länsstyrelsen i Jönköpings län (för moment kopplade till Vättern)

Finansiär: Länsstyrelsen i Jönköpings län (för moment kopplade till Vättern)

Tid: 2022