Revidering av vattenvårdsplan för Vättern

Inbjudan till workshop för revidering av Vattenvårdsplan för Vättern

Vätternvårdsförbundet bjuder in till workshop för revidering av vattenvårdsplanen för Vättern.

  • Gränna – Hotell Grenna, 14 oktober 2022, kl 9:30-12:30 eller
  • Hjo – Hotell Bellevue, 17 oktober 2022, kl 9:30-12:30

Syfte och upplägg

Syftet är att diskutera vision och mål för Vätterns miljökvalitet. Planen förväntas gynnas genom bred samverkan och förankring. Att redan under framtagningsskedet få in många och diversa synpunkter och idéer stärker samsyn, inriktningar och därmed arbetet för en bättre miljö i Vättern.

Workshoparna kommer diskutera:

  • Vision för Vättern
  • Mål och delmål för Vätterns tillstånd
  • Prioritering mellan olika mål och delmål
  • Åtgärdsbehov

Obs! Fiske-relaterade delmål tas upp i arbetet med Förvaltningsplan Fisk & Fiske som revideras under 2022-23.

Träffarna inleds med en kort genomgång av Vattenvårdsplanens roll och upplägg. Kansliet kommer presentera förslag för vision, mål och delmål, och har preliminärt bedömt ett övergripande åtgärdsbehov. Genom gruppdiskussioner och övningar får ni möjlighet att lämna input till förbundets arbete med revidering av planen. En ny vattenvårdsplan förväntas kunna antas under 2023.

Vi avslutar workshopparna med gemensam lunch efter kl 12:30. Dagarna är kostnadsfria (inklusive fika och lunch).

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformulär: https://link.webropol.com/s/VattenvardsplanVattern
senast den 11 oktober 2022.