Välkommen till Förbundsstämman 2023!

Plats

Hotell Norra Vättern, Askersund. Södra Infarten 3, 696 30 Askersund

Tid

Måndagen 15 maj 2023, kl 10-11

Efter stämman fortsätter mötet med information för de som vill till ca kl 15.30 (se program nedan).

Anmälan

Via webformulär: Anmälan till förbundsstämman.

Sista dagen för anmälan är den 8 maj.

Kallelse, program och dagordning
Presentation från stämman

Program

från kl 09.00 till kl 10.00 Drop-in fika

kl 09.30 Stämma Leader Vättern

kl 10.00 Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet

kl 11.00 Paus

kl 11.15 Om planerna: Vattenvårdsplan för Vättern och Förfaltningsplan Fisk & Fiske Vättern

kl 12.00 Lunch

kl 13.00 Större rovmärla – en ny invasiv art i Vättern – Ulf Bjelke, Artdatabanken

kl 13.30 Pilotförsök läkemedelsrening vid Hjo avloppsreningsverk – Jesper Pettersson, Hjo kommun

kl 14.00 Bensträckare

kl 14:10 Leader Vättern: utvärdering – Robin Eriksson

kl 14.40 Vattenrådsrelaterad Q&A

från kl 15.10 Drop-out fika

Dagordning ordinarie förbundsstämma

1. Förbundsstämman öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera stämmans protokoll

5. Upprop och justering av röstlängd

6. Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (bilaga 1)

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 2)

9. Fastställande av resultat och balansräkningar     

10. Fråga om ansvarsfrihet rörande det gångna verksamhetsåret

11. Val av ordförande och vice ordförande  (bilaga 3)

12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare  (bilaga 3)

13. Val av två revisorer och ersättare  (bilaga 3)

14. Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare  (bilaga 3)

15. Val av valberedning  (bilaga 3)

16. Årsavgifter 2024 och nya/utgående medlemmar (bilaga 4)

17. Budget  (bilaga 5)
– Reviderad budget 2023 (information)
– Förslag till budget 2024             

18. Förslag till arbetsprogram 2024  (bilaga 6)

19. Övriga frågor: Skrivelse från Aktion Rädda Vättern (bilaga 7)

20. Förbundsstämmans avslutande

Bilagor
  1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2022 och b) och ekonomisk redovisning för 2022
  2. Revisorernas berättelse för 2022
  3. Valberedningens förslag
  4. Förslag till årsavgifter 2024 samt nya/utgående medlemmar
  5. Budget: a) Reviderad budget 2023 (information) och b) Förslag till budget 2024
  6. Förslag till arbetsprogram 2024
  7. Skrivelse från Aktion Rädda Vättern och a) Styrelsens svar till ARVs skrivelse