Fakta 1 : Utvärdering av genomförande åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet .

På uppdrag av Habo kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört en utvärdering av genomförda åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet. Syftet med utvärderingen, som baserades på befintligt underlagsmaterial, var att undersöka vilka förändringar som har skett till följd av de genomförda åtgärderna. Målsättningen var att, om möjligt, kvantifiera nyttan av de genomförda åtgärderna.
Framsida

En av svårigheterna med att bedöma och kvantifiera fiskvägarnas effektivitet i uppströms riktning i Knipån utifrån befintligt underlagsmaterial är att det saknas uppgifter om hur många individer som totalt sett har försökt att passera dessa