Fakta 1: Utvärdering av genomförda åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet

På uppdrag av Habo kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört en utvärdering av genomförda åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet. Syftet med utvärderingen, som baserades på befintligt underlagsmaterial, var att undersöka vilka förändringar som har skett till följd av de genomförda åtgärderna. Målsättningen var att, om möjligt, kvantifiera nyttan av de genomförda åtgärderna.

Vid utvärderingen av de genomförda åtgärderna genomfördes analyserna i huvudsak utifrån dels olika tidsperioder (före, under respektive efter åtgärder), dels olika delområden (Mynningen – Kvarnekulla, Kvarnekulla – Gäbo såg, Gäbo såg – Nybrokvarn respektive Nybrokvarn – Knipesjön).