Fakta 10: Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2014 – Uppföljning av genomförda åtgärder

I Hornån tycks några höga stenblock utgöra ett naturligt vandringshinder för flodnejonöga. I Rödån är det inte klarlagt om flodnejonögat tar sig upp i det nybyggda omlöpet och i Knipån utgör en vägtrumma sannolikt ett svårpasserbart hinder för arten. I Hökesån är det oklart i vilken omfattning flodnejonögat klarar av att passera första vandringshindret, en järnkonstruktion uppströms järnvägstunneln där grenar och skräp ansamlas, då endast en individ fångades uppströms hindret. I Svedån går det inte dra några slutsaser om eventuella vandringshinder, då inga flodnejonögon fångades nedströms första hindret 2014.
Framsida

 

Under våren 2014 har en inventering av flodnejonöga utförts i fem Vätternbäckar; Hornån, Hökesån, Knipån, Rödån och Svedån. Syftet med inventeringen var att undersöka om åtgärder i vattendragen som ska gynna fiskvandring även har gynnat flodnejonöga, vilka vandringshinder som är definitiva för arten samt att få en bild av beståndet. Vid tidigare inventeringar av flodnejonöga har man dokumenterat vissa vandringshinder för arten i de undersökta Vätterbäckarna, förutom i Rödån där man inte tidigare studerat artens möjligheter att vandra.