Fakta2: Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2016

De enda sjöar i Sverige där alla de nämnda sex arterna påträffats är Vänern och Vättern.
Framsida

En undersökning av längdfördelningen hos M. relicta s.l. visade att ettåriga livscykler sannolikt dominerade i såväl Mälaren, Vänern som Vättern. En skillnad mellan sjöarna tycks dock finnas vad gäller fortplantningstider. I alla sjöarna sker av allt att döma fortplantning under vintern. I Vänern tycks dock förutom vinterfortplantning även sommarfortplantning förekomma, vilket inte har noterats i de två andra sjöarna.