Fakta3: Råvattenkampanj 2017 Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström

På uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet har ALcontrol AB utfört analyser av bekämpningsmedel, parasiter samt prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (HVMFS 2013:19) i vattenprov från Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström. Sammanlagt har 20 prov tagits varav tolv är från råvattenintag och åtta direkt från recipienten.
Framsida

De högsta halterna av enskilda PAH:er (ca 3 ng/l) uppmättes i Vänern vid Tärnan i augusti, men vid provtagningstillfället i april uppmättes inga PAH:er (<0,2 ng/l). Även andra ämnen förekom i högre halter i augusti än i april på denna station, vilket borde följas upp. Resultat från fler provtagningstillfällen över hela sjön ger en bättre överblick av halter och om/hur de varierar. Fler stickprov ger medelvärden som kan jämföras med bedömningsnormer och halter i andra vatten- prov.