Yrkesfiske

Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Yrkesfiske avser fiske som bedrivs för avsalu med licens. Yrkesfisket kan ske på både allmänna och upplåtna fiskevatten, upplåtelse kan ske t.ex. via arrende. Det finns idag (2023) 19 yrkesfiskare i Vättern. Denna skara har kraftigt minskat under 1900-talet från att ha varit över 100 rena yrkesfiskare och cirka 400 deltidsyrkesfiskare på 1940-talet! De bidrar idag till att hålla bygden kring sjön vid liv och förser oss med den fantastiskt goda och nyttiga mat som fisk och kräftor från sjön utgör. Graden av lokal förädling- och försäljning är relativt stor runt Vättern samtidigt som efterfrågan och prisbild från den småskaliga fiskerinäringen är bra. Fångststatistiken från yrkesfisket ger även en viktig information om fiskbeståndens utveckling. Många yrkesfiskare säljer och förädlar själva sin fångst medan andra säljer hela eller delar av fångsten till uppköpare. Huvuddelen av fångsten säljs lokalt i omedelbar anslutning till sjön. Dessa försäljningsställen är väl värda ett besök!

Ett rent yrkesmässigt fiske bedrivs bara i ett fåtal sjöar och länder i Europa. I Sverige finns merparten av yrkesfiskarna i de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Samtliga yrkesfiskare har en särskild licens för att få bedriva fiske på allmänt vatten i dessa sjöar. Det finns inte några fångstkvoter för fisket i insjöarna utan fiskuttaget begränsas av antalet fiskare och fördelningen av dispenser för fiske med olika redskap.

Det huvudsakliga yrkesfisket i Vättern bedrivs efter fisk med bottensatta nät. I näten fångas sik, röding och öring . Därutöver förekommer ett visst fiske med fasta redskap, så kallade fällor, i vilka fångas mindre mängder av flertalet arter under de tider på året då fisken går strandnära. Ett visst riktat fiske sker även efter lake med så kallade lakstrutar.  Under 2000-talet har fisket efter signalkräfta ökat kraftigt och fått allt större betydelse för fisket.  Idag utgör kräftfisket stommen i Vätterfisket då cirka 90 % av yrkesfiskarnas samlade inkomst kommer från detta fiske. Signalkräftor fångas med bur.

I figuren nedan framgår yrkesfiskets fångster för de vanligaste arterna mellan åren 1990-2022.

Yrkesfiskets uttag av respektive art mellan åren 1990 till 2022.

Vid jämförelser med fritidsfiskets uttag av fisk år 2015 visade det sig att fritidsfisket tog ut mer fisk än yrkesfisket, se figur nedan.

Jämförelse mellan yrkes- och fritidsfiskets uttag under 2015.

Om däremot fångsterna av signalkräfta jämförs mellan yrkesfisket och fritidsfisket visar det sig att yrkesfisket står för mellan 80 och 90 procent av totala fångsterna av signalkräfta i Vättern, se figur nedan.

Fördelning av fångsterna av signalkräfta mellan yrkesfisket och fritidsfisket åren 2000, 2003, 2010 och 2015.

Vidare läsning

Svenska insjösfiskarenas centralförbund

Äta fisk

Försäljningsställen runt Vättern