Gädda (Esox lucius)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Gäddan är en utpräglad rovfisk som i vissa fall kan nå en längd närmare 1,5 m och en vikt på upp till 25 – 30 kg. En gädda över en meter räknas dock som stor. Gäddan är mycket vanlig i Sverige och förekommer i många skiftande typer av sjöar och vattendrag. Mindre gäddor föredrar grunda vegetationsrika vikar med ett lugnt vatten. Gäddan leker på grunda vegetationsbottnar som värms upp snabbt på våren.

Gäddan i Vättern

I Vättern återfinns lämpliga lekhabitat återfinns främst i Vätterns norra del. Avsaknad av lämpliga gäddlekplatser i den södra delen av sjön medför att gäddorna här istället söker sig upp i tillrinnande vattendrag för sin lek. Av allt att döma utnyttjar gäddor i södra Vättern till exempel Munksjön och översvämningsmarker utmed Huskvarnaåns och Domneåns nedre delar för sin lek. Gäddynglen livnär sig på djurplankton men snart övergår dieten till att innehålla i princip bara fisk. Ofta specialiserar sig gäddan på speciella vanligt förekommande bytesfiskar som t.ex. mört, benlöja och siklöja. Gäddan äter även kräftor men är ingen predator av betydelse för denna art. Undantaget de norra skärgårdsområdena är Vättern ingen lämplig gäddsjö varför beståndet sett till hela sjön är naturligt sparsamt.

Gäddan är en uppskattad art inom sportfisket och mycket stora individer kan påträffas i Vättern. Inget riktat yrkesmässigt fiske bedrivs efter arten i Vättern även om vissa fångster sker främst i norra delen av sjön.

Vill du veta mer?

Artfakta gädda – Artdatabanken

Inventering av gäddyngel 2020 – Vätternvårdsförbundets rapport nr 151

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Gädda

Fisketips – Gädda

Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021