Rapport 104: Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden

Föreliggande åtgärdsplan är en sammanställning av kunskapsläget och åtgärdsbehovet för 91 av Vätterns tillflöden. Sammantaget är dessa uppdelade på 74 åtgärdsområden fördelade på de fyra länen runt Vättern (Jönköpings-, Västra Götalands-, Örebro- och Östergötlands län).
Framsida

Utöver vinsten i smoltproduktion medför åtgärdsförslagen också att naturvärdena och vattenkvaliteten ökar i tillflödena samt att upplevelsevärdet av vattendragen också höjs. Det senare är något som bland annat lyfts fram i projekt ”Besöksmål Vätterbäckar”. Detta projekt syftar till att informera om värdena i Vätterbäckarna inom Jönköpings län och göra dem mer lättillgängliga för allmänheten, vilket är viktigt för att sprida kunskap om och öka förståelsen för den unika naturen och kulturhistoriska miljön i anslutning till bäckarna.

Till rapporten hör en appendix med beskrivningar av alla åtgärdsområden, inklusive åtgärdsbehov och målsättning.