Rapport 106: Kräftprovfiske i Vättern 2007

Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland har tillsammans med Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och Vätternvårdsförbundet utarbetat planer för att följa signalkräftans utveckling i Vättern.
Framsida

Signalkräftan är en främmande art i Vättern (och i Sverige) och introducerades 1969 i Alsen i norra Vättern. Dess påverkan på Vätterns ekosystem är för närvarande oklar. För att få en bättre bild av beståndets storlek, utbredning och även söka finna en lämplig resursförvaltning genomfördes ett kräftprovfiske 2007. Fisket har finansierats av Vätternvårdsförbundet, samt statliga fiskevårdsmedel via Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Jönköping, där den senare även varit ansvarig för det praktiska utförandet och utvärderingen. Det genomförda kräftprovfisket var en uppföljning av föregående kräftprovfiske 2003.