Rapport 119: Årsskrift 2014

Det löpande miljöövervakningsprogrammet utgör basen i kunskapsunderlaget. Till det genomförs ytterli-gare inventeringar, specialundersökningar, forskning mm som alla bidrar till det totala kunskapsunderlaget. Att återge allt som görs på en rättvis och grundlig nivå i ett och samma dokument torde vara näst intill omöjligt. Vätternvårdsförbundet försöker dock att popularisera och tillgängliggöra så mycket som möjligt och särskilt det viktigaste.

Sammantaget ser Vätternvårdsförbundet positivt på de mycket omfattande kunskapsunderlag som tas fram. Vår förhoppning är att det också används för olika syften. Flera olika aktörer deltar i den totala finansieringen av undersökningar: medlemmar i förbundet, Havs-och Vattenmyndigheten, Länsstyrelser, frivilliga och fiskeföreningar mfl.