Rapport 122: Uppföljning av vattenvårdsplan

Vätternvårdsförbundet har alltsedan dess start 1957 jobbat med sjögemensamma strategier i vattenvården av Vättern. Den nu gällande vattenvårdsplanen för Vättern antogs av för bundet på ordinarie förbundsstämman 2006. Planen består av två delar: en bakgrundsbe skrivning innehållande utfall av ca 40 års vattenvård samt ett framåtsiktande dokument. Vattenvårdsplanen är uppbyggd med samma struktur som de nationella miljömålen med generationsmål, delmål samt indikatorer och åtgärder.

Samtliga generationsmål har år 2020 som mål-år förutom Begränsad Klimatpåverkan somhar mål-år 2050. Delmålen var redan vid antagandet tänkta att följas upp och vid behov revideras efter 2012. I sin helhet avser vattenvårdsplanen ett önskat miljötillstånd för Vättern år 2020. Föreliggande dokument med avstämning, mål och åtgärder är avsett att vara vägledande för prioriteringar av åtgärder och viljeinriktningar.