Rapport 123: Metaller i Vätterns avrinningsområde

Vättern är Sveriges näst största sjön. Den är 13,5 mil lång och i genomsnitt ungefär en tiondel så bred. Den kännetecknas av klart och näringsfattigt vatten och har en ovanligt lång omsättningstid på cirka 60 år. På grund av Vätterns särart och höga skyddsvärde är det viktigt att ha kunskap om vilka ämnen som tillförs sjön eftersom de kan ha negativa konsekvenser för sjöns växt‐ och djurliv och för människan. Vättern fungerar bland annat som vattentäkt för cirka 270 000 personer och sjön innehåller många unika arter, så kallade ishavsrelikter.
Framsida

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att kvantifiera de största källorna för en lång rad metaller i Vätterns avrinningsområde och att ta reda på hur de tillförda metallerna transporteras och var i landskapet de slutligen hamnar. De metaller som undersöks förekommer naturligt i jord och berggrund, vilket betyder att en del av tillförseln av metaller är naturlig, medan en del är orsakad av mänskliga verksamheter.