Rapport 153: Analys av lekfiskräkning öring 2004-2021

I den här rapporten utvärderas resultaten från lekfiskräkningen av öring i Vätterns tillflöden mellan åren 2004-2021. Lekfiskräkningen bedrivs till största del av frivilliga rapportörer runt om Vättern, vars bidrag är ovärderligt för miljöövervakning av öringen i Vättern.
Framsida_rapport 153

En god kunskap om den lekmogna andelen individer i en fiskpopulation kan bland annat ge värdefull information om den förväntade rekryteringen i populationen, samt ge indikationer på eventuella miljöstörningar. Ett sätt att skatta andelen lekmogna individer i en vandrande fiskpopulation är att räkna hur mycket fisk som söker sig upp i de tillrinnande vattendragen på hösten för lek. Lekfiskräkningen av öring i Vätterns tillflöden har, som en del i miljöövervakningen av Vätterns fiskbestånd, pågått sedan 2004. Ett drygt femtiotal av Vätterns tillflöden har besökts på höstarna i samband med lekfiskräkningen av öring under perioden 2004-2021. De besökta vattendragen återfanns runt hela Vättern, men med en dominans utmed den västra och södra sidan av sjön.


I föreliggande rapport redovisas data från lekfiskräkningen av öring på höstarna i Vätterns tillflöden under perioden 2004-2021. Resultaten visar att det inte har skett några påtagliga förändringar över tid sett till antalet lekande öringar i Vätterns tillflöden som helhet. Däremot förekommer såväl positiva som negativa trender i enskilda vattendrag.