Rapport 37: Förstudie konsekvensklassificering för Vättern

Denna förstudie behandlar insatstider for att begränsa eller åtgärda ett utsläpp av farligt gods på vägarna runt Vättern. Dels studeras hur lång insatstid räddningstjänsten har för att göra en första begränsande åtgärd dels hur läng insatstid en grävmaskin har för att eventuellt gräva ''ifatt ett" utsläpp i marken..
Framsida

Insatstiderna som redovisas ar relativt osäkra generellt. Många olika faktorer påverkar hur lång insatstiden blir. Tiderna utgör dock ett riktvärde för hur lång tid det kan ta innan resurser är på plats för att åtgärda utsläpp.