Rapport 38: Program för samordnad regional miljöövervakning i Vättern och dess tillflöden

Sedan 1967 har vattenkvaliteten i Vättern övervakats inom ramen for det nationella PMK­ programmet. 1970 kompletterades PMK-programmet med provtagningar i Vätterns tillflöden och utflöde. I programmet ingår, förutom vattenkemi, även växt- och djurplankton samt bottenfauna.
Framsida

I föreliggande arbete presenteras ett nytt program för samordnad regional miljöövervakning i Vättern och dess tillflöden. Det ”gamla” PJ\.1K-programmet har reviderats och optimerats samt kompletteras med flera nya undersökningar. Målsättningen har varit ett kostnadseffektivt program som är anpassat till dagens miljöproblem och framtida hotbilder.