Rapport 50: Vättern inte bara vatten

Riksdagen har bestämt att Vättern med öar och stränder skall vara av riksintresse i sin helhet med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Detta har skrivits in i naturresurslagen (NRL). I den kommunala fysiska planeringen skall bestämmelserna i NRL tillämpas. En viktig uppgift för Länsstyrelsen lir att förse kommunerna med underlag till den planeringen.
Framsida

Föreliggande rapport är ämnad som ett planeringsunderlag för den översiktliga fysiska samhällsplaneringen kring Vättern. Avsikten är att förmedla en förståelse för de övergripande natur- och kulturvärden som medfört att Vättern med öar och stränder utpekats som riksintresse av riksdagen. Områdets särskilda förutsättningar för turism och friluftsliv har också beskrivits. De olika landskapsavsnittens identitet och fysiska

särdrag har lyfts fram.