Rapport 52: Åtgärdsplan Vättern Öst

Vätternvårdsförbundet och länsstyrelserna i Jönköpings och Östergötlands Län fick under 1997 i uppdrag av Vägverket Region Sydöst att arbeta fram en hotbeskrivning för Vättern med tillhörande åtgärdsprogram. Detta projekt fick arbets- och projektnamnet ''Vättern Öst" och samordnas av Vätternvårdsförbundet.
Framsida

Åtgärdsprogrammet har tänkt att innefatta prioriterade åtgärder fördelat på aktörer och ska ligga till grund för Vägverkets handlingsprogram för minskad förorening av mark och vatten Förutom åtgärder motiverade av hot mot Vättern ingår även en beskrivning av: förekomst om hot mot naturvärden och grundvatten i anslutning till de större vägarna E4 och riksväg 50 öster om Vättern. Den geografiska avgränsningen av projektet har varit dels skyddsobjektet Vättern, dels ovan nämnda vägsträckor från Huskvarna i söder till länsgräns mot Örebro län norr.