Rapport 58: Konsekvensklassificering för Vättern område sydväst

Utförd rapport är en fortsättning på Vätternvårdsförbundets Rapport nr 49 ”Konsekvensklassificering för Vättern” (1) och Rapport nr 37 ”Förstudie, konsekvensklassificering för Vättern” (2). Syftet med projektet har varit att fortsätta att konsekvensklassificera Vättern samt dess tillrinnande vattendrag med avseende på farligt godsolyckor. Dessutom har projektet haft en målsättning att ta fram en prioriteringslista för skyddsåtgärder vid 52 vägsträckor på Vätterns västra sida, i Jönköping och Habo kommun.
Framsida

Som underlag för konsekvensanalysen har Vägverkets rapport ”Yt- och grundvattenskydd” använts (3). För riskanalysen som ligger till grund för prioriteringslistorna har samma bedömningssystem används som i Rapport nr 49 (1). Två prioriteringslistor har tagits fram för de 52 objekten inom Vägverkets Region Sydost, i Jönköping och Habo kommun, där den ena tar hänsyn till risker både för själva vattendragen och för Vättern (se tabell 1). Den andra prioriteringslistan bygger på riskerna för Vättern utan hänsyn till konsekvenser för de tillrinnande vattendragen (se tabell 2)