Rapport 69: Årsskrift 2002

I denna studie har en metod tagits fram för att jämföra riskerna för Vätterns vattenkvalitet mellan olika ämnen. Metoden är enkel och kan snabbt användas på ämnen som inte tagits upp i denna studie. Tillsammans med spridningsmodellen Seatrack, (SMHI) utgör metoden ett verktyg att snabbt bedöma riskerna med ämnen som inte tagits upp i denna studie.
Framsida

Betydande delar av vägnätet runt Vättern är i direkt anslutning till sjön och hårt trafikerade vilket medför utsläpp av föroreningar, till exempel bensin, tungmetaller och slitageprodukter, som kan påverka såväl vattenkvaliteten i Vättern som i miljötillståndet i övrigt. Vägnätet runt sjön passerar flera bäckar med korta rinntider till Vättern. Punktutsläpp från trafiken kan upp-stå vid olyckor med fordon innehållande farligt gods.