Rapport 85: Konsekvensklassificering för Vättern

I samband med planeringen för RES-arbetet som genomfördes under 1995 konstaterade berörda länsstyrelser stora brister i kunskaperna vad det gäller riskerna med transporter av farligt gods på vägar och järnvägar runt Vättern. För att öka kunskapen och ge underlag för fysisk planering beslutades därför att genomföra en sårbarhets bedömning och riskanalys vad avser transporterna kring sjön.
Framsida

Syftet med projektet har varit att uppgradera och komplettera den konsekvensklassificering som utfördes 1997 (1) längs Vätterns östra sida med tillrinnande vattendrag med avseende på farligt godsolyckor, till en motsvarande nivå som de klassificeringar som utförts på senare år. I studien har hänsyn tagits till nytillkommen information avseende bland annat naturvärdesbedömningar, därutöver har även ett antal nya sträckor och vattendrag som inte ingick i den klassificering som genomfördes 1997 tillkommit. Dessutom har projektet haft som målsättning att uppdatera prioriteringslistan för skyddsåtgärder längs vägsträckor inom Vägverket Region Sydöst, Vätterns östra sida.