Rapport 150: Rödinglekprovfiske i Vättern

I den här rapporten redovisas resultatet från provfisken som genomförts på rödingens lekplatser i Vättern under 2000-talet. Provfiskena har bedrivits under två perioder, 2004-2009 och 2017-2020, och har bidragit till ett viktigt faktaunderlag om Vätternrödingens lekplatser och om dess lekpopulation. Undersökningarna har genomförts av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län och har i huvudsak finansierats genom statligt stöd till fiskevården, så kallade fiskevårdsmedel, via Västra Götalands län.
Framsida av rapport95

Resultatet från studien visar på en ökad närvaro av röding vid lekplatserna, vilket är en effekt av den positiva utveckling arten har haft i Vättern under senare tid. Dock visar resultatet också en tydlig skillnad i storleken hos den lekande rödingen där de riktigt stora individerna saknas under den senaste provfiskeperioden. De stora individerna är viktiga för beståndets fortlevnad varför det i rapporten föreslås åtgärder för att försöka få tillbaka fler stora rödingar i Vättern.