Pågående strategiarbete för Vättern inom Leader

Slutgiltig strategi för Leader Vättern är nu klar och återfinns här: Strategi för utveckling i och runt Vättern 2021-2027.

Dokumentation av strategiprocessen våren 2021

Leader Vätterns förslag till strategi för synpunkter: Strategi Vättern 2021-2027

Synpunkter kan lämnas till och med den 27 april till adam.johansson@lansstyrelsen.se eller malin.setzer@lansstyrelsen.se.

Efter det kommer synpunkterna tas om hand och en slutgiltig version färdigställas och förmedlas till Leaderområdena runt Vättern. 

Leader Vättern arbetar med att ta fram en gemensam strategi för Vättern till samtliga Leaderområden runt sjön. Strategin kommer denna gång att vara bredare än bara fisk och fiske. Arbetet med strategin kommer att pågå till slutet av april/början på maj och vår tanke är att du löpande ska kunna följa arbetet på den här sidan. Vi kommer att lägga upp mötesanteckningar, samt delar av underlagsmaterialet i den takt det blir klart.

Bakgrunden till strategiarbetet för Vättern är att i den kommande programperioden, med start 2023, är det enbart Landsbygdsfonden som kommer att ha finansiering till leaderarbetet i Sverige. Detta innebär att Leader Vättern, med finansiering från Havs- och fiskeriprogrammet, inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. För att kunna fortsätt att arbeta med utveckling genom leader i och runt Vättern samverkar vi med Leaderområdena runt sjön.

Om du har input till strategiarbetet eller vill anmäla dig till någon av de öppna möten som anordnas, hör gärna av dig till adam.johansson@lansstyrelsen.se eller malin.setzer@lansstyrelsen.se!

Under våren genomför vi också möten med kommuner och regioner för att informera om läget inom Leader och våra tankar om framtiden.

 

Öppna möten för att påverka strategiarbetet:

Hamnutveckling, 2021-03-23 kl. 13-15, digitalt möte

Besöksnäring och friluftsliv, 2021-03-25, kl. 13-15, digitalt möte

Då tidsplanen för arbetet är kort kommer strategiarbetet med fiskefrågorna tas upp inom ramen för Samförvaltning fiske och Leader Vätterns styrelsemöten. Fiskefrågor kommer även att tas upp under hamnutvecklingsmötet och mötet för besöksnäring och friluftsliv.

 

Genomförda möten och dokumentation: 

Minnesanteckningar Samförvaltningsmöte 2021-03-04

LAG-möte Leader Vättern 2021-03-11 Dokumentation och minnesanteckningar strategiarbete

Hamnutveckling 2021-03-23_Presentation Leader Vättern

Hamnutveckling 2021-03-23_Dokumentation synpunkter

Hamnutveckling 2021-03-23 Dokumentation enskild övning

Besöksnäring och friluftsliv 2021-03-25 Presentation Leader Vättern

Besöksnäring och friluftsliv 2021-03-25 Dokumentation av synpunkter

Besöksnäring och friluftsliv 2021-03-25 Dokumentation enskild övning

Mer information:

Leader Vättern – Presentation informationsmöten kommunerna_webb