Välkommen till Förbundsstämman 2024!

Plats

Fästningsteatern, Karlsborgs Fästning
Fortifikationsgatan 8, 546 30 Karlsborg

Tid

Onsdagen 8 maj 2024, kl 10.00-11.00

Drop-in fika från kl 9.30

Efter stämman fortsätter mötet med information om miljötillstånd, genomförda undersökningar och projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern, för dem som vill till ca kl 15.30 (se program nedan).

Anmälan

Via webformulär: Anmälan till förbundsstämman.

Sista dagen för anmälan är den 30 april.


Kallelse, program och dagordning

Presentationer från stämman

Presentation från stämman 2024 (Kansliet)

Resultat miljöövervakning 2023 (Kansliet)

Revidering Förvaltningsplan Fisk & Fiske Vättern (Rasmus Lindblad, VVF)

Revidering Vattenvårdsplan Vättern (Friederike Ermold, VVF)

Vad Händer 2024? (Kansliet)

Invasiva arter i Vättern: Större Rovmärla (Maria Carlsson, Länsstyrelsen Jönköping)

Karlsborgs Flygplats: Försvarsmaktens arbete med PFAS (MPE/Försvarsmakten)

Läget Norra Kärr (Emma Willaredt, Länsstyrelsen Jönköping)


Program

från kl 09.30 Drop-in fika

kl 10.00 Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet
Anders Hedeborg, vice-ordförande Vätternvårdsförbundet

kl 11.00 Paus

kl 11.15 Hur gick det? Resultat från miljöövervakning i Vättern 2023.
Kansliet

kl 11.35 Förvaltningsplan Fisk & Fiske Vättern
Rasmus Lindblad, Vätternvårdsförbundet

kl 12.00 Vattenvårdsplan Vättern
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet

kl 12.15 Vad händer 2024?
Kansliet

kl 12.25 Lunch med promenad

kl 13.35 Invasiva främmande arter i Vättern: Större rovmärla
Maria Carlsson, Länsstyreslen i Jönköpings län

kl 13.55 Försvarsmaktens arbete med PFAS – Karlsborgs flygplats
Linda Karlsson, Försvarsmakten

kl 14.20 Bensträckare

kl 14.30 Nytt från Norra Kärr
Emma Willaredt, Länsstyrelsen i Jönköpings län

kl 14.50 Vattenrådsrelaterad Q&A
Alla

kl 15.20 Drop-out fika


Dagordning ordinarie förbundsstämma

1. Förbundsstämman öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera stämmans protokoll

5. Upprop och justering av röstlängd

6. Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (bilaga 1a och 1b)

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 2)

9. Fastställande av resultat och balansräkningar     

10. Fråga om ansvarsfrihet rörande det gångna verksamhetsåret

11. Val av ordförande och vice ordförande  (bilaga 3)

12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare  (bilaga 3)

13. Val av två revisorer och ersättare  (bilaga 3)

14. Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare  (bilaga 3)

15. Val av valberedning  (bilaga 3)

16. Årsavgifter 2025 och nya/utgående medlemmar (bilaga 4)

17. Budget  (bilaga 5 a och b)
Reviderad budget 2024 (information)
Förslag till budget 2025             

18. Förslag till arbetsprogram 2025  (bilaga 6)

19. Övriga frågor: Skrivelse från Aktion Rädda Vättern (bilaga 7)

20. Förbundsstämmans avslutande

Bilagor
 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2023 och
  b) och ekonomisk redovisning för 2023
 2. Revisorernas berättelse för 2023
 3. Valberedningens förslag (kompletteras när valberedningen är klar)
 4. Förslag till årsavgifter 2025 samt nya/utgående medlemmar
 5. Budget:
  a) Reviderad budget 2024 (information) och
  b) Förslag till budget 2025
 6. Förslag till arbetsprogram 2025
 7. Skrivelse från Aktion Rädda Vättern