Kompletterande fiskundersökningar Vättern

”Kompletterande fiskundersökningar i Vättern” är ett större Vätternövergripande projekt där Länsstyrelsen i Östergötland är projektägare. Projektet planeras i nära samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt övriga län runt Vättern och består av flera delmoment. Precis som namnet antyder syftar projektets olika delar till att samla in information kring Vätterns fiskarter. Projektet ska fungera som ett komplement till de mer löpande undersökningarna som genomförs för att följa olika fiskbestånds status och utveckling. För projektets genomförande samt i de fall det är tillämpligt finns särskild dispens samt särskilda tillstånd för att genomföra djurförsök.

Projektet som i huvudsak finansieras med hjälp av stöd via LEADER-Vättern samt medfinansieras via de fyra länen runt sjön innehåller följande delmoment.  

Projektägare/huvudman: Länsstyrelsen i Östergötlands län

Utförare: Länsstyrelsen i Jönköpings län, SLU, Sportfiskarna

Finansiär: LEADER Vättern, Länsstyrelserna runt Vättern

Tid: 2019–2022