Rapport 142: Strandnära provfiske i Vättern 2020

Framsida av rapport 142

I den här rapporten redovisas resultatet från det strandnära nätprovfisket som genomfördes i Vättern 2020. Fisket bedrevs på förhållandevis små djup (0-20 m) med huvudsyftet att få en uppdaterad bild av förekommande fiskarter och dess utbredning.

Rapport 140: Förekomst av organiska miljöförorenigar i svenska ytvatten

titelbild av rapport 140

Under 2019 och 2020 pågick den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingick över hundra olika ämnen, så kallade organiska miljöföroreningar, i undersökningen – ett 70tal av dessa klassificeras som läkemedel. Många av de kemiska ämnen som […]

Rapport 138: Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019

titelbild rapport 138

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter, nämligen sjösyrsa (Gammaracanthus lacustris), Limnocalanus macrurus, vitmärla (Monoporeia affinis), pungräka (Mysis relicta), taggmärla (Pallaseopsis quadrispinosa) och skorv eller ishavsgråsugga (Saduria entomon). De enda sjöar i Sverige där alla de nämnda sex arterna påträffats är Vänern och Vättern. Senare rön har dock visat att M. […]

Rapport 137: Nätprovfiske i Vättern 2019

titelbild av rapport 137

Denna rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Vättern under tio dagar mellan 22 juli och 2 augusti 2019. Provfisket genomfördes med 14 nät vid vardera fyra lokaler; Norrgrundet och Tängan som är två totalfredade områden samt Kråk/Flisen och Lakaskär som ses som ofredade referensområden.

Rapport 136: Inventering av vandrarmusslans larver

Titelbild av rapport 136

Invasiva främmande arter har utpekats som en av de tre stora utmaningar för Vättern. Dessa arter har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. De kan påverka hela ekosystemet och ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida sjukdomar. Vandrarmusslan är just […]