Nationell genetisk analys av flodnejonöga

Flodnejonögon tillhör den ålderdomliga djurgruppen rundmunnarna och räknas därmed inte till benfiskarna utan till en grupp vattenlevande primitiva ryggradsdjur. Flodnejonögons ryggsträng och andra hårdare strukturer består av brosk, och de saknar pariga fenor, fjäll och simblåsa. I Sverige förekommer flodnejonögon utmed hela kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern. Ett aktivt åtgärdsarbete i Vättern tillflöden […]

Kräftprovfiske Vättern 2022

Signalkräftan härstammar ursprungligen från Nordamerika och sattes ut i Vättern första gången 1969. Beståndsutvecklingen gick till en början långsamt men under de senaste 15–20 åren har tätheterna ökat kraftigt i sjön. Detta syns inte minst vid en granskning av yrkesfiskets fångststatistik då fångsterna fram till början av 2000-talet var mycket blygsamma. Arten är idag den […]

Kompletterande fiskundersökningar Vättern

”Kompletterande fiskundersökningar i Vättern” är ett större Vätternövergripande projekt där Länsstyrelsen i Östergötland är projektägare. Projektet planeras i nära samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt övriga län runt Vättern och består av flera delmoment. Precis som namnet antyder syftar projektets olika delar till att samla in information kring Vätterns fiskarter. Projektet ska fungera som ett […]

Hydroakustiska undersökningar av fisk

Just nu pågår ett stort projekt i Vättern för att samla in information om olika fiskarters beteende och rörelsemönster. Rödingen står i fokus där även överlevnad vid återutsättning undersöks. Metoden som används är modern fiskspårningsteknik, akustisk telemetri, där fisk märks med små sändare vars signaler fångas upp av mottagande hydrofoner (s.k. loggrar) som placerats ut på […]

Mycket på gång för harren i Vättern

Nu leker harren i Vättern. Inventeringar visar att mängden lekande harrar i flera vattendrag minskat till kritiskt låga nivåer. I vissa vattendrag riskerar harren att slås ut av ytterligare försämring. Därför genomförs det under våren stora insatser för att rädda harren i Vättern.

Ny rapport: rödinglekprovfiske i Vättern

En röding under provfisket

I den här nya rapporten redovisas resultatet från de provfisken som genomförts på rödingens lekplatser i Vättern under 2000-talet. Provfiskena har bedrivits under två perioder, 2004-2009 och 2017-2020, och har bidragit till ett viktigt faktaunderlag om Vätternrödingens lekplatser och om dess lekpopulation.

Yrkesfiske

Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län. Yrkesfiske avser fiske som bedrivs för avsalu med licens. Yrkesfisket kan ske på både allmänna och upplåtna fiskevatten, upplåtelse kan ske t.ex. via arrende. Det finns idag (2023) 19 yrkesfiskare i Vättern. Denna skara har kraftigt minskat under 1900-talet från att ha varit över 100 rena yrkesfiskare och cirka 400 […]

Stöd för fiske-3

Har du en projektidé som rör fisk eller fiske i Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden kan söka stöd från Leader Vättern. Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera din idé och få höra mer om Leader Vättern! Leader Vättern har tilldelats en total […]

Fisk och fiske

“Varje svensk sjö är unik. Det betyder att ingen kopia finns. Att säga att Vättern är unik känns otillräckligt. Man frestas – något oegentligt – hävda att Vättern, som varken är landets största eller djupaste sjö, ändå är den mest unika sjö som finns i vårt land.” Fiskeribiolog Gunnar Svärdsson 1988 Du har nu kommit […]

Kräftfiske på kommunalt vatten

Vissa kommuner runt Vättern upplåter sina vatten till allmänt kräftfiske. Dessa vatten är enskilda och det är därför kommunerna som avgör huruvida kräftfiske får bedrivas och i sådana fall när. Nedan återfinns länkar till kommuner som upplåter kräftfiske på sina vatten under vissa perioder: Jönköpings kommun Hjo kommun