Rapport 142: Strandnära Provfiske i Vättern 2020

Framsida till rapport

Denna rapport redogör resultatet från det strandnära provfisket som genomfördes i Vättern med totalt 169 nät vid 11 lokaler mellan 27 juli – 13 augusti 2020 och som resulterade i en fångst om 19 arter, 9 749 individer och 222,4 kg.

Rapport 121: Bottenfauna i Vätterns strandzon

Framsida rapport 121

Föreliggande rapport ger faktaunderlag på att ovan beskrivning faktiskt är fallet – och därmed ytterligare ett exempel på sjöns särart vad gäller ekosystem. Under hösten 2014 provtogs tolv olika strandavsnitt runt hela Vättern för att artbestämma de småkryp (insekter mm) som hittades och tolka resultaten ur många aspekter t ex biologisk mångfald, rariteter.