Rapport 142: STRANDNÄRA PROVFISKE I VÄTTERN 2020

Framsida till rapport

Denna rapport redogör resultatet från det strandnära provfisket som ge-nomfördes i Vättern med totalt 169 nät vid 11 lokaler mellan 27 juli – 13 augusti 2020 och som resulterade i en fångst om 19 arter, 9 749 individer och 222,4 kg.

Fakta 1: Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2018

Framsida

Livscykeln hos M. relicta s.l. skiljer sig åt mellan Vänern och de två andra sjöarna. I alla tre sjöarna sker av allt att döma fortplantning under hösten/vintern (vinterfortplantning) och födsel av en ny generation den efterkommande vintern/våren. I Vänern förekommer dessutom sommarfortplantning. I alla tre sjöarna tycks ettåriga livscykler dominera.

Fakta 6: Makrofyteri i Vättern 2015-2017

Framsida

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2015 – 2017. Undersökningen är gjord i 16 geografiskt avgränsade delområden i Vättern (fem delområden per år plus Kråksviken som görs varje år), framförallt för att övervaka dessa områden med avseende på eventuella förändringar av makrofytsamhället men också för att hitta lämpliga framtida miljöövervakningsområden.